CLIENT
โรงงานจรเข้ไทย นิคมอุตสาหกรรมบางปู
DATE
25/03/2011
SERVICES
งานระบบปรับอากาศ

งานระบบปรับอากาศ : โรงงานจรเข้ไทย นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ผู้นำการผลิตสินค้าอุปกรณ์ทางการเกษตรในประเทศ มานานกว่า 38 ปี ซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ประเทศอังกฤษ