งานโยธา

งานระบบไฟฟ้า

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

งานระบบปรับอากาศ

งานปรับปรุง  ต่อเติม ตกแต่งภายใน  Renovate