1บริษัท ธรรมรักษ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยการรวมตัวกันของกลุ่มทีมงานวิศวกรที่มีคุณภาพพร้อมประสบการณ์ตรงในสายต่างๆ ที่ได้มารวมตัว รังสรรค์ผลงานจนเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางเรา โดยเฉพาะลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งที่ปัจจุบันยังเรียกใช้บริการจากเราตลอดมา

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการขยายการดำเนินธุรกิจไปหลายด้าน ผลงานของเราเกิดจากความเชื่อมั่นในประสบการณ์และความชำนาญของทีมงานมืออาชีพ ซึ่งมีความพร้อม รวมทั้งในด้านอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ยานพาหนะสำหรับขนส่ง ลำเลียงวัสดุ ในงานโครงการขนาดใหญ่ พร้อมทีมงานฝ่ายวิศวกรรมที่มีระบบและความรับผิดชอบโดยตรงความรับผิดชอบโดยตรง

ปรัชญาของเรา

“เราพร้อมดำเนินการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”

ปณิธานของเรา

“มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ในด้านมาตรฐานการทำงานและการให้บริการโดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทุกระดับอย่างรวดเร็ว”

พันธกิจของเรา

“เรามุ่งมั่นการให้บริการด้วยพันธกิจ 5S เพราะความพอใจของท่านคืองานของเรา”

2

Safety – ให้บริการโดยยึดหลักความปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน และลูกค้า

Save Cost – ให้บริการตามงบประมาณ ด้วยราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ

Save Time – ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ฉับไว ทันต่อความต้องการ

Staff – ให้บริการด้วยทีมงานและที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์

Standard – ให้บริการเพื่อมุ่งหวังผลงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกระดับอย่างเท่าเทียม